Connect with us

ስለ

ትግሃት ኣብ ስነዳ ኲናት ትግራይ፥ ዛንታን ትግራይን ትነጥፍ። ከምኡ እውን ተጋሩ ዛንተናን ታሪኽናን ባዕልትና ክንስንድ፥ ሓሳባትናን ራእይናን ብ ፅሑፍ ክነቕርብ፥ ብኡ ኣቢልና ድማ ኣብ ምዕባለ ፅሑፋዊ ስነዳን ክትዕን ኣበርክቶ ክንገብር ተተባብዕ።

Advertisement

Copyright © TGHAT