Connect with us

መርገፂ

ሳወት፦ መሰረቱ ዝፈረሰ ሕገ መንግስቲ ዝገበረ ድርድር ሓደጋታት ኣለዉዎ

መብርሂ፦ እቱ ዝይስዕብ መግለፅን መርገፅን፡ ሳወት ኣብ ጕዳይ ‘ድርድር’ ትግራይን ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ኣብ ርክባት ውድባት ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ኣመልኪቱ...

Copyright © TGHAT